Ogłoszenia o wyborze oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej na realizację zadania pn.: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Dostawa i instalacja 10 domków glampingowych oraz prace związane z przygotowanie terenu”, w związku z realizacją projektu pt.: „Dywersyfikacja działalności turystycznej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i przystosowanie bieżących usług do nowych realiów rynkowych, w celu poprawy konkurencyjności oraz utrzymania zatrudnienia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.
  • Informacja o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia dla części - POBIERZ
  • Ranking złożonych ofert dla częśći - załącznik nr 1 do Informacji o wyniku postępowania - POBIERZ