Regulaminy

Regulamin Ośrodka Relaks

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy firmą SIGP Sp. z o.o., NIP: 5532518415, REGON: 361565805, a osobą korzystającą z usług Ośrodka.

Regulamin dotyczy obiektów noclegowych w 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Beskidzka 42 oraz Międzybrodzie Bialskie, ul. Sportowa 20

 1. SIGP Sp. z o.o – operator Ośrodka Relaks zwany jest w dalszej części Regulaminu – Ośrodkiem.  Osoba korzystająca – Gościem bądź Klientem.
 2. Gość zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu (umowy) w chwilą wpłacenia zadatku lub dokonania potwierdzonej rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji może mieć formę mailowego potwierdzenia.
 3. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Relaks mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku.
 4. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązują się nie zakłócać ciszy nocnej oraz spokojnego pobytu innych gości. Pracownicy ośrodka są uprawnieni do odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, a ośrodek ma prawo nałożyć na Gościa karę finansową zgodnie z pkt.7
 5. Zabronione jest zakłócanie spokoju na ośrodku również poza godzinami ciszy nocnej, przykładowo poprzez odtwarzanie głośnej muzyki, wulgarne i głośne zachowanie itp.
 6. Goście przebywający na terenie Ośrodka zobowiązują się stosować do poleceń pracowników Ośrodka w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku pobytu Gości.
 7. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zakłócania pobytu innym Gościom, naruszania nietykalności innych Gości bądź pracowników Ośrodka, niestosowaniem się do próśb pracowników Ośrodka, niszczenie mienia Ośrodka, Gość może zostać obciążony karą umowną w wysokości 1500 zł oraz może zostać wydalony z terenu Ośrodka.  
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Zatrzymanie domku lub pokoju po godzinie 11.00, w tym pozostawienie w nim rzeczy osobistych osoby korzystającej z usług Ośrodka, jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, za którą naliczona zostaje opłata zgodna z cennikiem Ośrodka. Przedłużenie doby jest możliwe tylko za zgodą Ośrodka.
 9. Ośrodek może pobrać kaucję zwrotną na poczet pobytu w wysokości 500 - 1500 zł.
 10. Gość zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia lub brak wyposażenia oddanego w użytkowanie na czas pobytu. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty, według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem. W przypadku dokonanie zniszczeń w pokoju/domku lub na terenie Ośrodka, Ośrodek może zatrzymać kaucję oraz obciążyć Gościa kosztami powyżej wartości kaucji.
 11. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu
 12. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od godziny 8.00 do 22.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 13. Zabronione jest palenia wewnątrz domków i pokoi oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 14. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Ośrodek posiada bezpłatny i niestrzeżony parking. Przy każdym domku, Gość może korzystać z jednego miejsca parkingowego.
 16. Grillowanie na terenie Ośrodka jest możliwe tylko za zgodą Ośrodka.
 17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Właściciel Ośrodka.
 18. W przypadku zostawienia rażącego nieporządku po pobycie Gości, Ośrodek może nałożyć karę w wysokości 500 zł za dodatkowe sprzątanie
 19. Pobyt zwierząt na terenie Ośrodka możliwy jest tylko za zgodą Ośrodka i jest płatny
 20. Osoby korzystające z Ośrodka zobowiązują się do wyrzucania śmieci w miejscach do tego wyznaczonych na terenie Ośrodka.
 21. Po zakończeniu pobytu domek lub pokój odbiera upoważniony do tego pracownik ośrodka.  
 22. Dokonując rezerwacji Klient godzi się na waruni niniejszego regulaminu oraz akcetuje również regulaminy rezerwacji, znajdujące się poniżej                                                                                                                   

WSTĘPNE REZERWACJE - Ośrodek Relaks

 1. Gość może dokonać wstępnej rezerwacji na pobyt grupowy z odpowiednim wyprzedzeniem i podaniem orientacyjnej ilości osób zakwaterowanych. 
 2. Wstępna rezerwacja jest ważna 6 miesięcy.
 3. W przypadku braku kontaktu po 6 miesiącach ze strony osoby rezerwującej wstępna rezerwacja jest anulowana automatycznie.

REZYGNACJA Z REZERWACJI – Ośrodek Relaks

 1. Strony przewidują możliwość rezygnacji z dokonanej rezerwacji. Oświadczenie o rezygnacji z rezerwacji należy złożyć korzystając z podanych wyżej adresów i telefonów.
 2. W przypadku wycofania rezerwacji na więcej niż 28 dni przed planowanym dniem przyjazdu Ośrodek zwraca całość wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku wycofania rezerwacji na mniej niż 28 dni przed planowanym dniem przyjazdu Ośrodek nie zwraca wpłaconej zaliczki.
 4. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia całości należności za pobyt.
 5. W pozostałych przypadkach (w tym także w przypadku skrócenia lub przerwania uzgodnionego pobytu) opłata nie zostanie zwrócona. Na umotywowany pisemny wniosek Gościa, Dyrektor ośrodka może, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach przyznać Gościowi zwrot dokonanej wpłaty w całości bądź w części.
 6. Jeżeli Gość nie zawiadomił Ośrodka o opóźnieniu swojego przyjazdu, to jego niestawienie się w Ośrodku do godz. 7:00 rano dnia następnego po dniu rozpoczęcia planowanego pobytu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i obciążeniem Gościa całością należności za pobyt.

Dokonanie rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku lub zaliczki jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

 

Regulamin pobytu zwierząt

Ośrodek Relaks umożliwia pobyt gości wraz ze zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem warunków regulaminowych. Podczas dokonywania rezerwacji pobytu należy poinformować o przyjeździe ze zwierzęciem. Zakwaterowanie gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach/ domkach.

Goście przebywający w Ośrodku zobowiązani są do przestrzegania naszego regulaminu.

Regulamin pobytu zwierząt na terenie ośrodka:

 1. W hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy nieagresywne i koty).
 2. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w hotelu wynosi 40 zł/doba
 3. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli.
 4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.
 5. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do restauracji, dozwolone jest to tylko w szczególnych przypadkach za zgodą recepcji.
 6. Zwierzęta bezwzględnie nie mogą spać lub wypoczywać na kanapach, łóżkach lub dywanach znajdujących się w domku lub pokoju.
 7. Zwierzęta na czas pobytu muszą posiadać własne legowisko.
 8. Jeżeli pościel, dywan, narzuta w pokoju, w którym przebywa zwierzę zostanie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowego wyposażenia, które zostało uszkodzone. Koszt danych przedmiotów będzie ustalany indywidualnie w zależności od uszkodzonia.
 9. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
 10. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do kosza na śmieci wyznaczonego przez pracownika obiektu.
 11. Właściciel zwierzęcia powinien posiadać aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia i okazać ją na prośbę personelu.
 12. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 20 minut.
 13. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez właściciela obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 14. Za niepoinformowanie obsługi obiektu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, może zostać nałożona kara w wysokości 200zł/ za pobyt, plus koszt pobytu zwierzęcia.

 

Psy uważane za agresywne:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (perro de presa mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (perro de presa canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.